เจ้าหน้าที่กฎหมาย/Legal Officer
Qualification
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์-กฎหมายอาญา
 • มีความรู้ด้านกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 • สามารถ ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word/Excel ได้ดี
 • สามารถสื่อสาร พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารกฎหมาย ในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Responsibility
 • หน้าที่รับผิดชอบ
 • งานด้านนิติกรรม
 • ดำเนินการร่างสัญญา , ตรวจสอบนิติกรรม-สัญญา, ตีความสัญญา, ประสานงานการบังคับใช้สัญญา
 • งานด้านติดต่อหน่วยงานราชการ
 • การจ้างงานในต่างประเทศ, รายงานผลการดำเนินงานต่อ BOI, แจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน,ร่างโต้ตอบจดหมาย/หนังสือ
 • งานด้านนโยบาย
 • การปฏิบัติตามกฎ Compliance, การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องตามขั้นตอน