ช่างเทคนิค QC
Qualification
-ตรวจสอบ คุณภาพผลิตภัณฑ์มอเตอร์,ปั๊มน้ำ ตามวิธีการและข้อกำหนด
-บันทึกผล และรายงานการตรวจสอบ
-วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่รับผิดชอบ
Responsibility
-วุฒิการศึกษาปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์
-สามารถใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เช่น เวอร์เนียร์, ไมโครมิเตอร์ได้
-มีความรู้และประสบการณ์ในงาน QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีทักษะด้านการคิดคำนวณ และ ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้