Sales Dealer
Qualification
 • วุฒิปริญญาตรี
 • สามารถ ใช้โปรแกรม Microsoft Office/Internet ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ต่างจังหวัดได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาติขับขี่
 • Responsibility
 • รับผิดชอบการขายผลิตภัณฑ์มอเตอร์
 • รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า เสนอขายสินค้า/ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตามกำหนด (ติดตามและรับคำสั่งซื้อจากทางลูกค้า การส่งของ การส่งซ่อม การวางบิล การเก็บเงิน)
 • การวางแผนกการขาย การสั่งซื้อ ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง