นักดูแลและวิเคราะห์ระบบ (ERP)
Qualification
-ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้เรื่องระบบ ERP หรือระบบบริหารการจัดการการผลิต (มีประสบการณ์ะบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-มีความรู้ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบ computer
-มีทักษะในการประสานงาน และร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
Responsibility
ดูแลระบบ ERP (ระบบบริหารการจัดการ การผลิต) : ทำการวิเคราะห์ ระบบงานการผลิตได้ เพื่อ แก้ไขปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นได้ พร้อมทั้งสามารถ คุยกับ user เพื่อเอาความต้องการมาคิดวิเคราะห์และปรับปรุงระบบเพื่อให้ระบบใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เข้ากับการทำงานของ user ได้มากยิ่งขึ้นได้

1.งานแก้ไขปรับปรุง และวิเคราะห์ ปัญหาจาก ผู้ใช้ระบบ ERP รับปัญหาจากผู้ใช้ระบบ ที่ร้องขอมาและทำการคิดวิเคราะห์ สาเหตุ เพื่อจัดการในการแก้ไขปัญหาได้
- วางแผนในการแก้ไขงานที่มีปัญหาจากผู้ใช้ระบบ แจ้งมาได้อย่างมีขั้นตอนและทำตารางนัดหมายการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนได้ หากเป็นเคสที่ต้องการการปรึกษาจากเจ้าของโปรแกรม ให้ไป monitor หรือตามงานนั้น ๆ ทำหน้าที่ประสานงานเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาได้
- หากการแก้ไขต้องใช้เวลานานกว่าที่ผู้ใช้จะยอมรับได้ ต้องวิเคราะห์หาทางแก้ไขเพื่อให้ user ใช้งานได้เร็วขึ้นได้ หรือให้ติดขัดน้อยสุด
- ให้รู้สาเหตุที่เกิดปัญหานั้น ๆ ได้จริง เพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้
2.งานปรับปรุงหรือนำเสนอการแก้ไขระบบ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานระบบ ERP
- รับข้อมูลและ ปัญหาจากผู้ใช้ระบบ เพื่อนำมาวิเคราะห์ เพื่อทำแผนเตรียมการปรับปรุงระบบได้
- ติดต่อประสานงานในการแก้ไขระบบและเพิ่มเติมระบบได้
3 งานอื่นๆตามมอบหมาย