เจ้าหน้าที่ระบบบริหารงานคุณภาพ
Qualification
•วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
•มีความรู้ ประสบการณ์ทำงานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ
•มีความรู้ในระบบ ISO9001,IATF16949 หรือ เคยผ่านการอบรมในหลักสูตร ISO9001:2015 ,IATF16949:2016 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีความสามารถในการสื่อสาร การติดต่อประสานงานได้ในระดับดี
•มีมนุษยสัมพันธ์ สุภาพเรียบร้อย รักษากฎระเบียบ
•สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดีและ มีทักษะภาษาอังกฤษดี
•สามารถทำงานในสภาพความกดดันได้ดี
•ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
Responsibility
•รับผิดชอบการปฏิบัติงานและประสานงานการจัดทำ ทบทวน รักษา และพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ให้ดำเนินการได้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ
•ศึกษาข้อกำหนดของระบบบริหารงานคุณภาพ ปฏิบัติงานเพื่อให้ระบบบริหารงานคุณภาพดำเนินการได้สอดคล้องตามข้อกำหนดฯ
•งานการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
•รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานการประชุบทบทวนฝ่ายบริหาร และติดตามผลการดำเนินการตามมติของที่ประชุม