ช่างเทคนิค
Qualification
- วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า, เทคนิคการผลิต , เทคนิคคอมพิวเตอร์
- มีประสบการณ์หรือมีความรู้ด้านการซ่อม ติดตั้งเครื่องจักร ตามตำแหน่งงาน
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Offee (Word ,Excel ) ได้
Responsibility
หน้าที่รับผิดชอบ - ดูแลการซ่อม ติดตั้งเครื่องจักร
-ให้บริการ หรือ ซ่อมเครื่อง ตามตำแหน่งงาน